Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád společnosti Krásná práce s.r.o. IČO: 28611233 DIČ: CZ28611233 Vrchní 86/30 74705 Opava - Kateřinky www.krasnaprace.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VP“) upravují podmínky pro poskytování služeb a zboží podle Zákona o obchodních korporacích a příslušných zákonných norem a předpisů souvisejících na území České republiky. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanoveními Zákona o obchodních korporacích smluvní vztahy vznikající mezi společností Krásná práce s.r.o., jako prodávajícím a kupujícím uvedeným v objednávce, případně kupní smlouvě, event. v tzv. Přijaté objednávce. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu výše uvedených listin, které jsou podepsány kupujícím, nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a přijetím objednávky prodávajícího kupujícímu (e-mailem nebo poštou), event. písemným přijetím a potvrzením ze strany prodávajícího s vystavením tzv. - Přijaté objednávky, která je zaslána prodávajícím kupujícímu (e-mailem nebo poštou). 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ Předmětem plnění je dodávka předmětů dle objednávky, eventuelně Přijaté objednávky bez aplikace nebo (dále jen „zboží“) a služeb (aplikací brandingu, případně jiných služeb), uvedených v objednávce, smlouvě případně v Přijaté objednávce, včetně všech jejích příloh. 3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB Cena uvedená u každého zboží v katalozích prodávajícího, případně mimo katalogové nabídky s tím, že nezahrnuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná, nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží pro sepsání kupní smlouvy, Přijaté objednávky v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a aplikací brandingu, (potisků) řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží do místa dodání v ČR. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (pokud v katalogu není uvedeno jinak). 4. DODACÍ LHŮTA Prodávající potvrdí kupujícímu termín dodání, pokud je ze strany kupujícího stanoven, popřípadě je po dohodě obou stran stanoven dodací termín dle daných dispozic. Lhůta pro dodání zboží počíná dnem odsouhlasení grafických návrhů (korektur), popřípadě uzavření kupní smlouvy u zakázek bez aplikace. U zakázek s tiskem je kupující povinen do 48 hodin po uzavření kupní smlouvy (přijaté objednávky) dodat prodávajícímu podklady pro potisk a do 48 hodin od zaslání grafických náhledů, pro aplikaci je odsouhlasit a zaslat zpět prodávajícímu. U zakázek s aplikací brandingu bude termín dodání posunut o takový počet započatých pracovních dnů, po které je kupující v prodlení s dodáním podkladů pro aplikaci nebo s odsouhlasením zaslaných návrhů pro potisk nad dobu stanovenou v dodacích lhůtách. Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu ke schválení nejpozději do tří pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk. Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta plynout dnem připsání úhrady zálohové částky ve sjednané výši na účet prodávajícího. 5. DODACÍ PODMÍNKY Prodávající po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě, event. Přijaté objednávce některou z těchto podmínek způsobu dodání zboží: - osobní převzetí v Opavě - autodoprava s dobírkou - (DHL, Česká pošta...) formou zvláštní položky ve faktuře - autodoprava bez dobírky - (DHL, Česká pošta...) formou zvláštní položky ve faktuře - rozvoz ke kupujícímu Dodací podmínky zapisují pracovníci prodávajícího slovy do příslušného pole v hlavičce „PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY“. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Pokud bude kupující v případě zaplacení zálohy v prodlení delším 14 dnů s převzetím zboží, vyzve jej prodávající k převzetí zboží v náhradní lhůtě 10 dnů a současně mu oznámí, a že mu bude účtováno skladné ve výši 100,- Kč denně. FAKTURA případně EXPEDIČNÍ LIST je vložen v příslušném kartónu s dodávaným zbožím. Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen překontrolovat zásilku a případné poškození obalu nebo zboží okamžitě reklamovat u řidiče přepravy. Pokud příjemce zjistí skryté poškození zboží až po otevření zásilky je povinen se řídit vyhláškou o silničním přepravním řádu, která stanoví povinnost příjemce ohlásit toto nezjevné poškození přímo u přepravce a to nejpozději do třech pracovních dnů od obdržení zásilky. 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i ev. přirážek a DPH. Prodávající po vzájemné dohodě v Přijaté objednávce vyznačí jednu z těchto podmínek způsobu úhrady: A příkazem - faktura – daňový doklad po dodání zboží B hotově - v hotovosti při předání zboží C zálohou - 60 až 100 % záloha vč. DPH předem, event. v jiné procentní výši, min. však 60 % D dobírkou - dobírka (autodoprava, pošta) E záloha + příkaz - záloha + na fakturu – daňový doklad F záloha + hotově - v hotovosti při převzetí Pokud kupní cena objednaného zboží bez DPH nepřekročí částku 5.000,- Kč, je možné zvolit pouze varianty B, D. Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na fakturaci nejdříve dnem předání zboží kupujícímu, nebo prvnímu veřejnému dopravci. Splatnost zálohových faktur - daňových dokladů je stanovena na 5 dní, u běžných faktur - daňových dokladů na 14 dní. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy, Přijaté objednávky a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 7. SMLUVNÍ POKUTY V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu dle platných zákonných norem a předpisů souvisejících a to denně z dlužné částky, tzn. za každý i započatý kalendářní den prodlení. 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení o náhradním, prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu event. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění. Storno objednávky - kupní smlouvy: závaznou objednávku lze stornovat s tím, že bude kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 30 % z ceny objednaného zboží. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit Zákonem o obchodních korporacích a příslušnými zákonnými normami a předpisy souvisejícími, a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího. Upozornění: výrobky uvedené v katalozích prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3. 2014. Změny obchodních podmínek vyhrazeny. Nedílnou součástí Obchodních podmínek je níže uvedený reklamační řád.

REKLAMAČNÍ ŘÁD - společnosti Krásná práce s.r.o. 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Prodávající odpovídá za zjevnou vadu, kterou má zboží v okamžiku předání kupujícímu nebo za vadu skrytou, pokud je kupujícím uplatněna reklamace ve lhůtě stanovené zákonem a předpisy souvisejícími. Po tuto dobu prodávající přejímá záruku za jakost zboží, tj. že dodané zboží bude od okamžiku předání způsobilé pro použití ke smluvenému, příp. jinak obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené či jinak obvyklé vlastnosti. 1.2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. 1.3. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. 1.4. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. 1.5. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé aplikacemi brandindu - potisku sítotiskem, tampónem, transferem a jinými technologiemi, jestliže kupující zboží nenakupuje u prodávajícího ale předmětné zboží určené k potisku nakupuje z vlastních (jiných) zdrojů a poté předává prodávajícímu POUZE k potisku, či jiným aplikacím brandingu. A to vzhledem k tomu, že prodávacící nemá zkušenosti s aplikacemi brandingu na jiném než vlastním zboží, které uvádí ve svých katalozích. Tyto jsou uvedeny na www.krasnaprace.cz. Kupující (zákazník) je s tímto před započetím aplikací brandingu seznámen a s tím také bez výhrad souhlasí. V případě nesouhlasného stanoviska je zboží vráceno kupujícímu zpět bez aplikací brandingu s tím, že společnost nepřijme riziko znehodnocení zboží na svůj náklad. 1.6. Souhlas prodávajícího je automatický v případě přijetí tzv. - Přijaté objednávky, vystavené prodávajícím s tímto doplněným textem v poznámce: kupující souhlasí s tím, že v případě poškození zboží aplikacemi brandingu nebude v žádném případě požadovat reklamaci s čímž také bez výhrad souhlasí. 2. Povinnost kupujícího při reklamaci Pro uplatnění reklamace je nutno předložit : - tzn., že k reklamaci lze přijmout jen takové její uplatnění, které je podloženo dokumentací dle následujícího postupu - fakturu (kopii - název zboží či služby, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje) - dodací list (kopii) - doklad o zaplacení zboží (kopii) - všechno reklamované zboží musí být řádně zaplaceno - soupis reklamovaného zboží - detailní popis zjištěných vad - všechen reklamovaný materiál, zboží Kupující je povinen předložit výše uvedené doklady - bez těchto dokladů není možné zahájit reklamační řízení. Současně písemně uplatnit u prodávajícího (reklamovat) veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených zákonem. Reklamační protokol musí obsahovat přesný popis vad a kupující tento předá prodávajícímu, případně zašle poštou na sídlo společnosti Krásná práce s.r.o. 3. Nároky z vad zboží 3.1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (dle zákonných podmínek) může kupující: • požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné • opravu vadné aplikace brandingu • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo aplikace • odstoupit od smlouvy pouze v předmětu vadného zboží dle zákonných podmínek • požadovat dodání chybějícího zboží 3.2. Volba mezi výše uvedenými nároky náleží kupujícímu jen v případě, že ji oznámí prodávajícímu včas ve výše uvedené lhůtě společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího měnit. 3.3. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující: • požadovat odstranění vad zboží • požadovat dodání chybějícího zboží • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb 3.4. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je reklamováno zboží kompletní, reklamaci nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. Reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl. 3.2. Reklamačního řádu. 4. Místo uplatnění reklamace 4.1. Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho sídle v Opavě, kde bylo zboží předáno kupujícímu. 4.2. V případě, že kupující uplatňuje jiný reklamační nárok než na poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána. 5. Lhůty pro uplatnění reklamace 5.1. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží, uplatňuje kupující u prodávajícího v době: • při osobním odběru ihned (nebo v termínu do 7 dnů od převzetí zboží) • při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen překontrolovat zásilku a případné poškození obalu nebo zboží okamžitě reklamovat u řidiče přepravy. Pokud příjemce zjistí skryté poškození zboží až po otevření zásilky je povinen se řídit vyhláškou o silničním přepravním řádu, která stanoví povinnost příjemce ohlásit toto nezjevné poškození přímo u přepravce a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení zásilky. 5.2. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. 5.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást. 5.4. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. 6. Lhůty pro vyřízení reklamace Pro vyřízení reklamace je stanovena lhůta 30 kalendářních dní ode dne jejího písemného doručení prodávajícímu. 7. Závěrečná ustanovení 7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím řešeny dle příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích a příslušných zákonných norem a předpisů souvisejících na území České republiky. V Opavě dne (platné ke dni) 1.4.2015

(C) 2010 | Created by Arsy line, s.r.o. all rights reserved | www.aktualniweb.cz